Nicel analiz, nicel veri analizi ya da kantitatif analiz olarak bilinen, sayısal verilerin toplanması ve bu verilerin çeşitli matematiksel formüller ve istatistiksel metotlar kullanılarak değerlendirilmesi esasına dayanan bir analiz yöntemidir. Araştırmacılar tarafından en yaygın kullanılan ve bilinen çalışma şeklidir. Kişilerin bir konu hakkında olumlu veya olumsuz düşüncelerini ve bir konu hakkında fikirlerini ölçek için en yaygın kullanılan ölçüm araçları ölçeklerdir. Ölçekler, bir kişi veya kişiler tarafından geçerliği & güvenilirliği yapılmış ölçüm araçları olarak bilinmektedir. Bir çalışmada; frekans tablosu, tanımlayıcı istatistikler, güvenirlik analizi, normallik analizi, parametrik ya da parametrik olmayan testler, ki kare analizi, korelasyon analizi, regresyon analizi, meta analizi, yapısal eşitlik analizi, rasch analizi gibi analiz çeşitlerine destek olmaktayız.
Araştırmacı ölçek geliştirmek veya ölçek uyarlamak istediği durumda, ilgili uzmanlarımız tarafından süreç boyunca destek verilmektedir. Kapsam geçerlilik oranı, açıklayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi, madde analizi, eş zaman geçerliği, test tekrar analizi gibi geçerlik adımları ve cronbach alpha güvenirlik katsayısı, toplam madde korelasyonu ve iki yarı güvenirliği gibi güvenirlik adımları uygulanmakta ve raporlanıp yorumlanmaktadır. Bu aşamalar uygulanırken SPSS, AMOS gibi programlardan yararlanılmaktadır.
Firmamız tarafından AMOS, Smart-PLS gibi yapısal eşitlik programları kullanılarak kurmuş olduğunuz modellerin sonuçlarını analiz etmede yardımcı olmaktayız. Kullanılan programların farklılık göstermesi, kurmuş olduğunuz modele bağlı olarak değişmektedir. Çalışmanızın veri sayısı, veri kalitesi, verilerin normalliği, değişken sayısı ve değişken yapısı olmak üzere bazı etkenler düşünüldüğünde çalışmanızın hangi programda daha sağlıklı sonuç verebileceği tespit edilmektedir.
Nitel analiz, nitel veri analizi ya da kalitatif analiz olarak bilinen araştırmalarda, genellikle gözlem, yapılandırılmış veya yarı yapılandırılmış görüşme, odak grup görüşmesi, söylev ve metin analizi gibi veri toplama yöntemleri kullanılmaktadır. Uzmanlar tarafından ses kaydı ya da video üzerinden veya metin dosyası üzerinden MAXQDA programı aracılığıyla analiz yapmanıza destek olmaktayız. İlgili dokümanlar üzerinden çalışma temaları, kodları tanımlanmakta ve süreç araştırmacının onayı alındıktan sonra devam etmektedir. Grafik & görseller, ilişki analizi, çapraz tablolar ve kod haritası ile çalışma detaylandırılıp amaca ulaşmak hedeflenmektedir.
Çeşitli sosyal medya kanallarından ilgi yorumlar veya şikâyetler gibi sözel metinler temin edilerek içerik analizi, ilişki analizi ve tematik analiz gibi analizlerin yapılması konusunda destek olmaktayız. Bunun yanı sıra metafor analizi, bibliyometrik analiz gibi güncel analiz tiplerinde de analiz desteği verip, çalışmanızın kalitesini arttırmak konusunda yardımcı olmaktayız.
Karma yöntem çalışması, nitel ve nicel veri toplama ve analiz yöntemlerinin tek bir çalışma içinde birleştirip kullanması sonucunda meydana gelmektedir. Araştırmacılar, her iki yöntemin güçlü yönlerini bir araya getirerek karmaşık olgulara ilişkin daha kapsamlı ve güvenilir bir sonuç elde etmeyi amaçlamaktadır. Çünkü bazı olgularda sadece nicel veri toplamak ya da sadece nitel veri toplamak asıl amaçlananı ortaya koymakta yeterli olmamaktadır. Araştırmacı bunun bilincinde olup, son zamanlarda karma desenli çalışmalara yönelmektedir. Karma çalışmalar, hem nicel verilerle hem de nitel verilerle çalışarak, iki yöntemden de yararlanıp çalışmanın eksik kalma durumunu ortadan kaldırmaktadır.
Çalışmada evet veya hayır cevabını almak sadece varlık yokluk durumunu ortaya koymaktadır. Fakat neden var olduğunu ya da neden yok olduğunu araştırıp bunun detayına inmek, detaylandırmak amacımıza ulaşmakta yardımcı olmaktadır. Nitel ve nicel alanında ilgili uzmanlarımız sizlere bu konuda destek olmakta ve çalışmanızı her yönden ele almanızda yardımcı olmaktadır.
Yapılacak araştırmanın amacına, hipotezlerine ve veri toplama formuna karar verildikten sonra en önemli aşama veri sayısını belirlemektedir. Önceki yıllarda 400-500 sayısının bir çalışma için yeterli olacağını savunan literatür, son zamanlarda bu sayının yüksek olmasından ziyada nasıl hesaplandığı konusunda titizlik göstermektedir. Örneklem sayısı hesabı, evren bilindiğinde ya da bilinmediğinde olmak üzere iki yönlü hesaplanmaktadır. Evrenin bilinmesinin yanı sıra araştırılan olayın yaşanma olasılığı olarak bilinen prevelans oranı da bilinmesi gerekmektedir. Evren bilinmediği durumda ise, son zamanlarda araştırmacılar tarafından kabul görmüş G Power programı üzerinden hesaplama yapılmaktadır. İlgili uzmanlarımız araştırmacılara bu konuda destek olup, doğru örneklem sayısı ile çalışmasını ilerletmesine yardımcı olmaktadır. Çalışmanın deneysel çalışma ya da tanımlayıcı çalışma olması örneklem sayısının doğru hesaplanmasında en önemli etkendir.
Yapılan analizin anlamlı çıkması ya da kurulan hipotezin kabul edilmesi araştırma alanlarında yeterli görülmemekte ve hem çalışmanın kalitesini ortaya koymak hem de örneklem sayısının yeterliliğini tespit etmek için güç analizi yapılmaktadır. Güç analizi yapılırken G power programı kullanılmakta ve raporlanıp araştırmacıya teslim edilmektedir.
Araştırmacılar tarafından yapılan istatistiksel analizlerde bir önemli diğer kısım ise yöntemdir. Yöntem raporlanmış bir analizin bulgularına bakmadan o çalışmada yapılan analizleri görmemizi sağlayan kısımdır. Bir çalışmada yapılacak ya da yapılmış analizlerin bütününü ele almakta ve okura özet bilgi geçmektedir. Bizler yapmış olduğumuz analizlerde bu bölümü yazarak araştırmacıya destek olmaktayız ya da çalışma başlamadan çalışmanın bütününe bakarak yapılacak analizlere önceden karar vererek yöntem yazmasına yardımcı olmaktayız.
Yarı deneysel, tam deneysel ya da randomize kontrollü çalışmalar olarak adlandırılan çalışmalar için en önemli adım randomizasyondur. Bu tür çalışmalarda genelde bir uygulama yapılmakta ve yapılan uygulamanın etkisi araştırılmaktadır. Bu uygulama yapılmadan önce grupların bazı özellikler açısından homojen olması çalışmanın yanlılığını önlemek için önemlidir. Bu yüzden gruplar rassal olarak seçilmektedir. Randomizyon yaparak, grupların homojen dağılmasını ve yanlılığın ortadan kalkmasını sağlamaktayız.
İstatistiksel Analiz hizmetini şimdi talep edin.